Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Alım İlanı

Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Alım İlanı
31 Aralık 2018 tarihinde eklendi, 54 kez okundu.

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel idare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolara alınmak  üzere; aşağıdaki bölümlere ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

BölümSayı (Kontenjan)KPSS Puan Türü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri10KPSSP 40
İktisat10KPSSP 15
Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi6KPSSP 30
Maliye4KPSSP 20
Endüstri Mühendisliği5KPSSP 2
Toplam35

1) Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri İlanı 

Sınav Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi – 22 Şubat 2019 Cuma tarihleri arasında olacaktır.

Sınav Yeri : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA adresidir.

2) Giriş Sınavına Başvuru Şartları

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak olan adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

657 sayılı Oevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar)

Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, iktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek

puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Birden fazla bölüm mezuniyeti olan adaylar sadece bir gruba başvurabileceklerdir.

3) Giriş Sınavına Başvuru Şekli Nasıl Olacak ?

« Başvurular; 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dahil), www.iskur.gov.tr “Duyurular” bölümünden Online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla kesinlikle başvuru alınmayacaktır. bu tür yolla Başvuranların başvurusu dikkate alınmayacaktır.Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

4) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Duyurulması ve Adaylardan İstenecek Belgeler

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde işkur internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak ve sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava katılabileceği duyurulmuş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar sınava alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

5) Giriş Sınavı Şekli nasıl olacak?

istihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;

a) Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sınavda (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere belirlenir.

Sınav sonuçları, yazılı olarak ve işkur resmi internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerlidir.

Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

6) Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler, itirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7) Uzman Yardımcısı Olarak Atanma

Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanır.

Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için işkur  tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),

b) Mal bildirimi,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Yapılacak sınav sonucunda, yeterli sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, sadece başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir.

S) Diğer Hususlar

Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, istihdam Uzmanlığına atanması ve istihdam Uzmanları ile istihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olmaları halinde ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.

Yukarıda verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Başvurularınızı takibini ilgili kurumun resmi internet sitesinden yapabilirsiniz.

Etiketler:

Sorular ve Cevaplar

Henüz soru sorulmamış.

Sayfa başına git